Inleiding:

Armoede. Het is dicht bij een ieder in de buurt. Iedereen kent wel iemand die financieel kwetsbaar is.
Gemeente Steenwijkerland haakt daar op in met het minimabeleid en dat is goed om te zien.

Zo beschikt onze gemeente over een voedselbank en zijn er talloze voorzieningen voor de meest kwetsbare gezinnen in onze gemeente, echter ontbreekt het Steenwijk aan een winkel waar gratis kleding wordt verstrekt.

In Steenwijkerland zijn er 168  huishoudens die in armoede leven en gebruik maakten van de kledingbank in Dwingeloo.
Dit zijn bij de IGSD, geregistreerde gezinnen die door onder andere deze organisatie worden doorverwezen naar de kledingbank.
Deze kledingbank bevindt zich op ruim 25 kilometer van Steenwijk en is voor de doelgroep slecht te bereiken omdat zij vaak niet beschikken over vervoer.
Met de op stapel zijnde ontvlechting van de IGSD en het verbreken van de banden met Westerveld zouden deze mensen bovendien tussen wal en schip kunnen belanden.
Daarnaast is de groep werkende armen groeiende; zij zijn niet geregistreerd en kunnen op dit moment geen gebruik maken van dergelijke initiatieven; iets wat wij zeer zorgelijk vinden.

Als ervaringsdeskundigen hebben wij gemeend iets te moeten doen voor de mensen die in zwaar financieel weer verkeren. Samen met de andere bestuursleden hebben wij de stiching Boutique Zero-Zero opgericht om zo te voldoen aan de behoefte van kleding.

Het is onze ambitie om de boutique te realiseren in Steenwijk waar naast geregistreerde gezinnen ook gezinnen terecht kunnen die in armoede leven maar wel werken.
Naast kleding gaan wij ook verzorgingsproducten gaan aanbieden zoals shampoo, zeep, scheergerei, maandverband/tampons, wasmiddelen: alles voor huid en haar.
Wij kunnen, als ervaringsprofessionals de mensen ondersteunen op het gebied van vragen over schuldenproblematiek en voorzieningen gefaciliteerd door gemeente en maatschappelijke organisaties

Omdat wij een kersverse stichting zijn, loopt dit beleidsplan 2 jaar.

Missie en visie

Wij verstrekken verkregen kleding, schoeisel en verzorgingsproducten  gratis aan financieel kwetsbare mensen in Steenwijk en doen dat uitsluitend met vrijwilligers. Deze mensen ontvangen hiervoor een voucher.

Samen met onze stakeholders dragen wij bij aan het verminderen van armoede zodat mensen hun eigenwaarde behouden en in de toekomst weer op eigen benen kunnen staan.

         Wij werken met vrijwilligers en ervaringsprofessionals

         Verstrekte kleding, schoeisel en verzorgingsproducten zijn gedoneerd

         Al onze spullen worden gratis verstrekt aan mensen met een voucher

         Wij zijn transparant in onze verantwoording

Strategie

Om ons doel te kunnen realiseren zijn er een aantal basisvoorwaarden waaraan zal moeten worden voldaan:

         Voldoende financiën om de exploitatiekosten te kunnen betalen

         Kwalitatief goede kwaliteit van aangeleverde producten

         Voldoende geschikte en enthousiaste vrijwilligers en ervaringsprofessionals

         Een bestuur met kennis van zaken

Door structurele inzet van sociale media, website en mond tot mond reclame hopen wij ook donaties van inwoners en overige betrokkenen te mogen ontvangen. Hiermee helpen wij veel gezinnen aan de basisbehoeften.
Kwalitatief niet bruikbare kleding zal worden verkocht als vodden. De opbrengst daarvan komt ten gunste van de stichting en haar doel.
Een prettige werkomgeving is belangrijk. Wij willen ene leuke en leerzame plek bieden aan onze vrijwilligers. De ambitie is dat een aantal vrijwilligers, mede door hun inzet voor onze stichting, op termijn een betaalde baan kunnen vinden.

Wij streven naar innovatie door in te haken op actualiteiten en nieuwe manieren om armoede te bestrijden.

Kernwaarden

Respect voor onze medemens: zij staan centraal
We praten mét elkaar en niet over elkaar en helpen elkaar daar waar nodig.

Overige activiteiten

De stichting wil op termijn meer doen dan alleen het verstrekken van kleding, schoeisel en verzorgingsproducten.
Zo willen wij bijvoorbeeld twee keer per jaar acties gaan ontwikkelen zoals: “Voor 50 cent alles uit de tent” waarbij overtollige kleding aan iedereen verkocht kan worden. De opbrengst daarvan komt ten gunste aan de doelgroep.
Maar ook willen wij een centraal punt vormen voor de buurt waar wij gevestigd zijn. De koffie staat klaar voor iedereen, er is ruimte voor een praatje. Wij willen aanhaken bij dagen zoals NL Doet en de Burendag.
Dit willen wij doen met andere maatschappelijke organisaties.
Omdat wij in 2020 een echte start maken, zijn dit nu nog slechts ideeën.

Organisatie

Stichting Boutique Zero-Zero bestaat uit een bestuur en vrijwilligers:

Het bestuur werkt op vrijwillige basis en ontvangt een onkostenvergoeding die maximaal de vrijwilligersbijdrage bedraagt.

Kamer van Koophandel: 75534525
Bankrekening: NL10INGB0008745845

Werven van financiën en borging continuïteit

De stichting werft financiën door de inzet van een professionele fondsenwerver maar maakt ook gebruik van sponsoren en donaties van individuen.
In 2019 zijn diverse fondsen aangeschreven zoals het Oranje Fonds, het VSB Fonds, Bercoop Fonds.